Vedtægter

22. februar 2023

VEDTÆGTER FOR VENSTRE
DANMARKS LIBERALE PARTI
Vedtaget på Venstres landsmøde den 20. november 2022


Formål, opgaver og medlemskab
§ 1.
Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab:
1) Retten til at leve et liv i frihed med respekt for andre menneskers ret til samme frihed
2) Retten til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet
3) Respekt for det enkelte menneskes egenart og integritet
4) Retten til privat ejendom

§ 2.
Venstres opgaver:

1) At samle Venstres vælgere
2) At udforme en politik, der opfylder Venstres målsætninger
3) At få størst mulig indflydelse på samfundsudviklingen
4) At oplyse om politiske og samfundsmæssige forhold
5) At opstille kandidater til valg
6) At gennemføre kampagner forud for valg og folkeafstemninger

§ 3.
Venstre består af følgende led:
1) Medlemmer
2) Vælgerforeninger
3) Kommuneforeninger
4) Kredsbestyrelser
5) Regionsbestyrelser
6) Landsorganisation
Stk. 2. Venstres landsorganisation er det fælles samlende led. Medlemmer, vælgerforeninger, kommune-foreninger, kreds- og regionsbestyrelser og hovedbestyrelse er forpligtet til at følge de beslutninger om organisatoriske forhold, der træffes på Venstres landsmøder.

Medlemskab
§ 4. Som medlem kan optages enhver, der vil støtte Venstres formål og politik. Medlemskabet er knyttet til en vælgerforening. Vælgerforeningens bestyrelse kan afvise anmodning om medlemskab. Ingen kan være medlem af mere end én vælgerforening.
Stk. 2. Medlemskab gælder for en 12 måneders periode fra tidspunktet for kontingentbetalingen. Opkrævningen af medlemskontingent varetages af Venstres Landsorganisation.
Stk. 3.Medlemsrettigheder, herunder stemmeret på generalforsamling og opstillingsmøde, forudsætter betaling af medlemskontingent for en påbegyndt 12 måneders periode, og de kan ikke for nytegnede med-lemmer eller for medlemmer, der ikke er gentegnet inden forfaldsfristen, udøves før 30 dage efter kontingentbetaling. Valgbarhed har alle medlemmer af Venstre.
Stk. 4. Medlemskontingent, der opkræves under ét, består af kontingent til vælgerforening, kommuneforening, kredsbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation.
Stk. 5. Et medlem, der flytter, kan optages i en anden vælgerforening uden på ny at skulle betale kontingent.
Stk. 6. Medlemmer af VU, der ikke er fyldt 30 år, kan opnå stemmeret og valgbarhed i vælgerforening og kommuneforening med deres VU-medlemskab 30 dage efter, de har tilkendegivet over for VU´s Landsor-ganisation, at de ønsker medlemsrettigheder i Venstre. Medlemsrettigheder, herunder stemmeret og valgbarhed på generalforsamlinger og opstillingsmøder, opnås fra det kalenderår, hvor medlemmet fylder 14 år.
Stk. 7. Medlemmer med bopæl i udlandet kan lade sig registrere som medlemmer i Venstres Landsorganisation, hvis de ikke ønsker at blive medlem af en vælgerforening. Registreringen giver ret til medlems-rettigheder i regi af Venstres Landsorganisation. Kontingentstørrelsen fastlægges af hovedbestyrelsen.
§ 4 a. Der kan med eller uden betaling etableres anden form for tilknytning til enten Venstres Landsorganisation eller en vælgerforening for personer, der ønsker at støtte Venstres formål og politik. De
pågældende kan ikke udøve medlemsrettigheder. Hovedbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om vilkårene for anden form for tilknytning.
§ 4 b. Der kan for medlemmer og for de i § 4 a nævnte tilknyttede personer etableres netværk på tværs af vælgerforeninger og kommuneforeninger.

Vælgerforeningen
§ 5. Der skal være én eller flere vælgerforeninger inden for en kommune.
Stk. 2. I kommuner med én vælgerforening varetager denne også opgaverne som kommuneforening, jf. § 11. I opstillingskredse med én vælgerforening varetager denne også opgaverne som kredsorganisation, jf. § 19.

§ 6. Vælgerforeningens opgaver og ansvar:
1) Medlemshvervning
2) Medlemspleje og gentegning
3) Medlemsaktiviteter og tilbud til vælgere
4) Deltagelse i nærdemokratiet
5) Sikre V-aktivitet i nærområderne
6) Kommunalvalg med eventuel opstilling af kandidater, jf. § 17
7) Kontakt til folkevalgte i vælgerforeningen
8) Foreningsadministration omfattende kontingentopkrævning og medlemsregistrering, se dog § 12, stk. 2
9) Indberetning af medlemstal til kommuneforeningen
10) Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger
Stk. 2. Vælgerforeningens kasserer og formand er ansvarlige for, at regnskabet er udarbejdet og revideret inden udgangen af januar måned året efter regnskabsårets udløb.

§ 7. Der holdes hvert år inden 1. marts en generalforsamling,
hvor mindst følgende punkter skal behandles:
1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigent
3) Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
4) Behandling af regnskab
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år
7) Valg af formand
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9) Valg af delegerede til landsmødet
10) Valg af to revisorer og suppleant(er)
11) Eventuelt
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Se dog § 42, stk. 4.
Stk. 3. Stemmeret ved generalforsamlinger har alle medlemmer. Nytegnede medlemmer og medlemmer, der ikke er gentegnet inden for forfaldsfristen, har dog ikke stemmeret før 30 dage efter kontingentbeta-ling. Valgbarhed ved generalforsamlinger har alle medlemmer.
Stk. 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer til foreningens formand inden 1. januar. Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt. Bestyrelsen fastlægger retnings-linjer for behandling af forslag. Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelige for medlemmerne.
Stk. 5. Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen.
Stk. 6. Delegerede valgt på generalforsamlingen skal indberettes til Venstres landsorganisation senest den 1. maj.

§ 8. Stemmeret ved opstillingsmøder i vælgerforeningen har alle medlemmer i vælgerforeningen med bopæl i kommunen. Nytegnede medlemmer og medlemmer, der ikke er gentegnet inden for forfaldsfri-sten, har dog ikke stemmeret før 30 dage efter kontingentbetaling. Valgbarhed ved opstillingsmødet i vælgerforeningen har alle medlemmer med bopæl i kommunen.
Stk. 2. Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Se dog § 42, stk. 4.

§ 9. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand samt et antal bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse, dog mindst 2 medlemmer (udover formanden).
Stk. 2. Foreningens generalforsamling træffer beslutning om bestyrelsens størrelse, se dog stk. 1.
Stk. 3. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Bestyrelsen vælger kasserer og sekretær, der kan vælges i eller uden for dens midte.
Stk. 4. Bestyrelsen supplerer sig om muligt med to repræsentanter for Venstres Ungdom.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig senest tre uger efter generalforsamlingen.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.
Stk. 7. Bestyrelsen tager initiativ til nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper.
Stk. 8. Bestyrelsen kan træffe beslutning om æresmedlemsskab.

§ 10. Midler til dækning af vælgerforeningens virksomhed er primært kontingentindtægter.
Stk. 2. Senest den 15. februar afregner vælgerforeningen kontingent til kommuneforening, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse.
Stk. 3. Stk. 2 bortfalder, hvis kommuneforeningen varetager de administrative opgaver, der knytter sig til medlemskontingent og medlemsregistrering.
Kommuneforeningen

§ 11. I kommuner med flere vælgerforeninger dannes der en kommuneforening. I kommuner med én vælgerforening gælder bestemmelserne i §§ 5-9, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1, pkt. 10-11, § 13, stk. 5-7, § 14, § 15, stk. 2, 4 og 7, § 16 og § 17.

§ 12. Kommuneforeningens opgaver og ansvar:
1) Kommunalpolitisk handlingsprogram
2) Beslutning om opstilling af kandidater til kommunalvalg
3) Kampagner forud for kommunalvalg
4) Kontakt til Venstres gruppe i kommunalbestyrelse/byråd
5) Koordinator for politiske netværksgrupper
6) Administration af kontingent og medlemsregistrering for vælgerforeninger, jf. stk. 2
7) Administration af evt. offentlige tilskud (partistøtte)
8) Kontingentfastsættelse til egen virksomhed, kredsbestyrelse(r) og regionsbestyrelse
9) Indbetaling af kontingent til landsorganisationen
10) Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger
Stk. 2. Kommuneforeningen er forpligtet til at efterkomme anmodning fra vælgerforening(er) om, at kommuneforeningen varetager administrative opgaver, der knytter sig til medlemskontingent og -registrering, bogføring og regnskab.
Stk. 3. Kommuneforeningens kasserer og formand er ansvarlige for, at regnskabet er udarbejdet og revideret inden udgangen af januar året efter regnskabsårets udløb.

§ 13. Der holdes hvert år i marts måned en generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal behandles:
1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigent
3) Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
4) Behandling af regnskab
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelse og regionsbestyrelsen, jf. stk. 5 og 6
7) Valg af formand
8) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse
9) Valg af to revisorer og suppleant(er)
10) Valg af 1 delegeret til landsmødet
11) Eventuelt
Stk. 2. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 6 ugers varsel.
Stk. 3. Stemmeret ved generalforsamlinger har alle medlemmer. Nytegnede medlemmer og medlemmer, der ikke er gentegnet inden for forfaldsfristen, har dog ikke stemmeret før 30 dage efter kontingentbeta-ling. Valgbarhed ved generalforsamlinger har alle medlemmer.
Stk. 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer og vælgerforeninger til foreningens formand inden 1. februar. Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag. Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelige for medlemmerne.
Stk. 5. Kontingentet til kredsbestyrelse(r) skal som minimum fastsættes til 3/4 af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen. Kontingentet fordeles forholdsmæssigt mellem kredsbestyrelser, jf. § 21, stk. 2.
Stk. 6. Kontingentet til regionsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til 1/8 af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen.
Stk. 7. Medlemmer, der vælges til en regionsbestyrelse, skal have bopæl i kommunen.
Stk. 8. Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen.
Stk. 9. Delegerede valgt på generalforsamlingen skal indberettes til Venstres landsorganisation senest den 1. maj.

§ 14. Stemmeret ved opstillingsmøder har alle medlemmer, der er medlem af den eller én af de vælgerforeninger, der medvirker i opstillingen, og har bopæl i kommunen. Nytegnede medlemmer og medlemmer, der ikke er gentegnet inden for forfaldsfristen, har dog ikke stemmeret før 30 dage efter kontin-gentbetaling. Valgbarhed ved opstillingsmødet har alle medlemmer, der er medlem af den eller én af de vælgerforeninger, der medvirker i opstillingen, og har bopæl i kommunen.
Stk. 2. Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Se dog § 42 stk. 4 og 5.

§ 15. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, en repræsentant for hver af vælger-foreningsbestyrelserne i kommunen, en repræsentant for kredsbestyrelse(r) i kommunen og mindst to andre medlemmer.
Stk. 2. Foreningens generalforsamling træffer i øvrigt beslutning om bestyrelsens sammensætning.
Stk. 3. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Bestyrelsen kan vælge kasserer og sekretær i eller uden for sin midte.
Stk. 4. Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom og en repræsentant for LOF, hvis der
er en VU-forening/LOF-afdeling i kommunen.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig senest tre uger efter generalforsamlingen.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.
Stk. 7. Bestyrelsen kan tage initiativ til politiske udvalg og arbejdsgrupper og skal sikre V-aktivitet i nær-områderne, hvis der kun er én vælgerforening i kommunen.

§ 16 Midler til dækning af kommuneforeningens virksomhed fremskaffes ved kontingentindtægter og bidrag.
Stk. 2. Bestyrelsen kan aftale indbetaling af bidrag fra folkevalgte.
Stk. 3. Bestyrelsen administrerer evt. offentlige tilskud (partistøtte).

§ 17. I kommuner med én vælgerforening er vælgerforeningen ansvarlig for forberedelserne til kommunalvalget. I kommuner med flere end én vælgerforening er kommuneforeningen ansvarlig for forberedelserne til kommunalvalget, der gennemføres i samarbejde med vælgerforeningerne.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder forslag, der behandles på generalforsamlingen senest i året før valgåret, og hvor der træffes mindst følgende beslutninger, som vedrører:
1) Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram
2) Procedure for opstilling og valg af kandidater
3) Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er)
4) Opstilling på én eller flere kandidatlister
5) Bemyndigelse til at indgå valgforbund
Stk. 3. Opstilling af kandidatliste finder sted på særskilt indkaldt(e) opstillingsmøde(r).
Stk. 4. Opstilles der i kommunen flere kandidatlister med bogstav V, skal de indgå i et listeforbund.
Stk. 5. Ingen vælgerforening kan opstille egen V-liste, hvis det på kommuneforeningens generalforsamling er besluttet, at der opstilles på én V-liste.
Stk. 6. Medlemmer af VU kan ikke deltage i opstilling af både en V-liste og en særlig VU-liste, medmindre de er kontingentbetalende medlemmer i en vælgerforening.
Opstillingskredse og kredsbestyrelse

§ 18. Der skal være en kredsbestyrelse for hver opstillingskreds. Bestyrelsen fungerer selvstændigt med ansvar for økonomi og med selvstændigt regnskab. Kredsbestyrelsens formand repræsenterer Venstre i spørgsmål vedrørende folketingsvalg og kandidatopstilling.

§ 19. Kredsbestyrelsens opgaver og ansvar:
1) Opstilling af folketingskandidat
2) Kampagner forud for folketingsvalg
3) Bistand til folketingskandidaten mellem valg
4) Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger

§ 20. Bestyrelsen består af en formand og så vidt muligt en repræsentant for hver vælgerforening i kredsen valgt af og blandt vælgerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen kan supplere sig med andre medlemmer og/eller de i § 4 a nævnte personer. Bestyrelsen består af mindst fem medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand af sin midte. Bestyrelsen vælger en kasserer i eller uden for sin midte. Bestyrelsen kan vælge en sekretær i eller uden for sin midte.
Stk. 3. Ingen kan være medlem af flere end én kredsbestyrelse.
Stk. 4. Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for VU, hvis der er en VU-forening i opstillingskredsen.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig senest hvert år i april måned.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.

§ 21. Kredsbestyrelsens arbejde finansieres ved et årligt beløb fra kommuneforening(erne), der mindst svarer til ¾ af kontingentet til landsorganisationen.
Stk. 2. Bestyrelsen kan modtage frivillige bidrag, men kan ikke selvstændigt opkræve kontingent.
Stk. 3. Bestyrelsen skal udarbejde et årligt regnskab, der skal være tilgængeligt på generalforsamlingen i de kommuneforeninger, hvor kommunen samtidig er opstillingskreds. I kommuner med flere opstillings-kredse skal regnskabet dog være tilgængeligt på de vælgerforeningers generalforsamlinger, som hver enkelt opstillingskreds omfatter. Omfatter opstillingskredsen alene én vælgerforening, skal regnskabet være tilgængeligt på vælgerforeningens generalforsamling.
Stk. 4. Revision af regnskab:
1) Kredsens kasserer og formand er ansvarlige for, at regnskabet er udarbejdet og revideret inden udgangen af januar måned året efter regnskabsårets udløb, jf. § 47.
2) Hvor en kommune samtidig er en opstillingskreds, revideres regnskabet af de revisorer, der er valgt på kommuneforeningens generalforsamling.
3) Hvor to eller flere kommuner er en opstillingskreds, revideres regnskabet af de revisorer, der er valgt på generalforsamlingen i den kommune i kredsen med højst indbyggertal.
4) Hvor der er to eller flere opstillingskredse i en kommune, revideres regnskabet af de revisorer, der er valgt på kommuneforeningens generalforsamling.
5) Hvor der er to eller flere opstillingskredse i en kommune, og opstillingskredsene samtidig er en vælgerforening, revideres regnskabet af de revisorer, der er valgt på vælgerforeningens generalforsamling.

§ 22. Opstilling skal ske senest 12 måneder efter et folketingsvalg.
Stk. 2. Opstillingen er sideordnet opstilling med nominering med kandidaterne anført først på stemmesedlen i den opstillingskreds, hvori de nomineres. De øvrige kandidater i storkredsen anføres derefter i alfabetisk rækkefølge.
Stk. 3. Der skal opstilles mindst én kandidat i hver opstillingskreds i storkredsen. Ingen kandidat kan blive nomineret i mere end én opstillingskreds. Dette gælder dog ikke for Københavns Storkreds.
Stk. 4. Storkredsens kandidater er berettiget til at arbejde og føre valgkampagne i hele storkredsen.
Stk. 5. Hvis der ikke inden 7 dage før fristen for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden er opstillet kandidater efter stk. 3, og nyt opstillingsmøde ikke kan gennemføres, overtager den formand eller næstformand i regionsbestyrelsen, der er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden, ansvaret for opstilling i opstillingskredse uden kandidat.
Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til opstillingsmøde. For opstillingsmøder gælder normalt samme varsel (6 uger) som for generalforsamlinger. Stemmeret ved opstillingsmøder har alle medlemmer, der har bopæl i opstillingskredsen.
Stk. 7. Regionsbestyrelsen er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden ved udskrivelse af folketingsvalg, jf. § 28.
Regioner og regionsbestyrelse

§ 23. Der skal være en regionsbestyrelse for hver region. Bestyrelsen fungerer selvstændigt med ansvar for økonomi og eget regnskab. Regionsbestyrelsens formand repræsenterer Venstre i spørgsmål vedrørende regionen og regionsrådsvalg.
§ 23 a. Der nedsættes et Europaudvalg i hver storkreds. De nærmere arbejdsopgaver i de lokale Europaudvalg fastsættes af regionsbestyrelsen efter indstilling fra storkredsens Europaudvalg.
Stk. 2. Europaudvalget består af en formand, som vælges af regionsbestyrelsen, samt en repræsentant for hver kommuneforening i storkredsen. Udvalget kan supplere sig med andre medlemmer eller de i § 4 a nævnte personer.

§ 24, Regionsbestyrelsens opgaver og ansvar:
1) Godkendelse af nye vælgerforeninger
2) Administration af eventuelle offentlige tilskud (partistøtte)
3) Behandling af ankesager om eksklusion som medlem
4) Anmeldelse af kandidater til folketingsvalg
5) Regionalpolitisk handlingsprogram
6) Opstilling af kandidater til regionsrådsvalg
7) Kampagner forud for regionsrådsvalg
8) Kontakt til Venstres gruppe i regionsrådet
9) Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger
10) Godkendelse af arbejdsopgaver for lokale Europaudvalg i regionen
11) Regnskab og revision af aktiviteten i storkredsenes Europaudvalg i regionen som en del af regionens regnskab.
12) Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger

§ 25. Bestyrelsen består en repræsentant for hver kommuneforening i regionen valgt af og blandt kommuneforeningens bestyrelsesmedlemmer samt formænd for Europaudvalg i regionens storkredse.
Stk. 2. Bestyrelsen vælger en formand i eller uden for sin midte, se dog § 27, stk. 3, og eventuelt § 44, stk. 5.En formand, der vælges uden for bestyrelsens midte, har stemmeret i bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen vælger lige så mange næstformænd i eller uden for sin midte, som der er storkredse i regionen. Næstformændene skal have bopæl i den storkreds, som de er ansvarlige for, jf. § 28.Næstfor-mænd, der vælges uden for bestyrelsens midte, har stemmeret i bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsen kan vælge kasserer og sekretær i eller uden for sin midte.
Stk. 5. Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom, hvis der er en VU-forening i regionen.
Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer skal have bopæl i regionen.
Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig senest hvert år i april.
Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.

§ 26. Regionsbestyrelsen modtager til brug for regionsrådsvalg et årligt kontingent fra kommuneforeningerne. Kontingentet svarer som minimum til 1/8 af kontingentet til landsorganisationen.
Stk. 2. Bestyrelsen administrerer offentlige tilskud (partistøtte). I ikke valgår for regionsrådsvalg skal mindst ½ af det offentlige tilskud (partistøtte) dog fordeles til kommuneforeninger i regionen efter stemmetal ved det seneste regionsrådsvalg. Dette gælder ikke i år med valg til Europa-Parlamentet.
Stk. 3. Bestyrelsen kan modtage frivillige bidrag, men kan ikke selvstændigt opkræve kontingent.
Stk. 4. Regionsbestyrelsens kasserer og formand er ansvarlige for, at regnskabet er udarbejdet og revideret inden udgangen af januar måned året efter regnskabsårets udløb. Dette regnskab skal være tilgængelig på generalforsamlingen i kommuneforeninger i regionen.
Stk. 5. Regnskabet revideres af de revisorer, der er valgt på kommuneforeningens generalforsamlinger i henholdsvis Hillerød, Sorø, Vejle, Viborg og Aalborg.

§ 27. Bestyrelsen er ansvarlig for forberedelserne af valg til regionsråd.
Stk. 2. Senest 1. juni i året før valgåret sikrer bestyrelsen mindst følgende beslutninger, der vedrører:
1) Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram
2) Procedure for opstilling og valg af kandidater
3) Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er)
4) Opstilling på én eller flere kandidatlister
Bestyrelsen træffer beslutning om indgåelse af valgforbund.
Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte at indkalde medlemmerne i regionens vælgerforeninger til besluttende møder, der bl.a. kan træffe beslutning i sager nævnt i stk. 2 og kan gennemføre formandsvalg, jf. § 25, stk. 2. samt opstilling af kandidater. Bestyrelsen fastlægger selv de nærmere retningslinjer for de besluttende møder med medlemmerne.
Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte at indkalde delegerede fra regionens vælgerforeninger til besluttende møder, der bl.a. kan træffe beslutning om sager nævnt i stk. 2 og kan gennemføre formandsvalg, jf. § 25, stk. 2, samt opstilling af kandidater. Bestyrelsen fastlægger selv de nærmere retningslinjer for de besluttende delegeretmøder.
Stk. 5. Hvis ikke et flertal af kommuneforeninger i regionen på den ordinære generalforsamling eller et besluttende medlemsmøde, jf. stk. 3, senest i året før valgåret træffer beslutning om andet, opstilles kandidaterne på én liste. Beslutningen meddeles formanden for regionsbestyrelsen inden 1. maj i året før valgåret.
Stk. 6. Ingen vælgerforening eller kommuneforening kan opstille egen V-liste, hvis det besluttes, at der opstilles på én liste, jf. stk. 2 eller 4.
Stk. 7. Opstilles der i regionen flere kandidatlister med bogstav V, skal de indgå i et listeforbund.
Stk. 8. Valg af spidskandidat kan gennemføres som urafstemning, hvor alle medlemmer i regionen har stemmeret.
Stk. 9. Medlemmer af VU kan ikke deltage i opstilling af både en V-liste og en særlig VU-liste, medmindre de er kontingentbetalende medlemmer i en vælgerforening.

§ 28. Regionsbestyrelsen er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden, jf. stk. 2 og 3.
Stk. 2. I en region, der samtidig udgør en storkreds, er formanden for regionsbestyrelsen ansvarlig for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden.
Stk. 3. I en region med flere storkredse er næstformændene ansvarlige for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden i hver sin storkreds.
Stk. 4. Den ansvarlige for anmeldelse af kandidater til valgmyndigheden kan varetage koordinerende op-gaver i forhold til opstillingskredsene i storkredsen.

Landsorganisation
§ 29. Venstres landsorganisation er det fælles samlende led for Venstres medlemmer, de i § 4 a nævnte tilknyttede personer, foreninger og bestyrelser.

§ 30. Landsmødet er Venstres øverste myndighed. Hovedbestyrelsen er Venstres landsorganisations højeste myndighed mellem landsmøder.
Stk. 2. Ordinært landsmøde holdes hvert år og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Hovedbestyrelsen beslutter tidspunkt og sted for landsmødet.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastlægger retningslinjer for forslag til behandling på landsmøder og for mødets afvikling.
Stk. 4. Landsmødet kan delegere beslutninger til andre forsamlinger.

§ 31. Landsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigenter og stemmetællere
2) Åbningstale af Venstres formand
3) Partisekretærens beretning for landsorganisationens virksomhed
4) Kassereren redegør for landsorganisationens økonomi på grundlag af det reviderede regnskab
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent til landsorganisationen, jf. § 39, stk.
7) Valg af:
a) Venstres formand
b) Venstres næstformand
c) To revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret
d) Tre medlemmer af forretningsudvalget, som skal vælges udenfor Venstres Folketingsgruppe, Europa-parlamentsgruppe
e) Syv medlemmer og to suppleanter til hovedbestyrelsen, som skal vælges udenfor Venstres folketingsgruppe og Europa-Parlamentsgruppe
8) Venstres formand indleder en politisk forhandling
9) Eventuelt
Stk. 2. Venstres formand og næstformand er samtidig formand og næstformand for Venstres hovedbestyrelse.

§ 32. Forslag til behandling på landsmøder skal sendes til partisekretæren. Hovedbestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag.
Stk. 2. Forslag til behandling på landsmøder kan indsendes af delegerede, vælgerforeninger og kommuneforeninger senest 6 uger før landsmødet.
Stk. 3. Forslag til ændring af Venstres vedtægter kan indsendes af delegerede, vælgerforeninger og kommuneforeninger senest tre måneder før landsmødet.

§ 33. I landsmødet deltager følgende delegerede med tale- og stemmeret:
1) Én delegeret for hver påbegyndt 50 medlemmer i vælgerforeningen, dog mindst én fra hver vælgerforening
2) En delegeret pr. 5.000 stemmer i kommunen ved sidst afholdte folketingsvalg
3) Formænd for kredsbestyrelser eller ved dennes forfald næstformanden.
4) Hovedbestyrelsens medlemmer
5) Venstres folketingsgruppe
6) Venstres folketingskandidater
7) Venstres medlemmer af Europa-Parlamentet
8) Opstillede kandidater til et kommende Europa-Parlamentsvalg
9) Venstres ministre
10) Venstres borgmestre, rådmænd og formænd for regionsråd
11) Gruppeformænd i kommuner uden en borgmester og elle rådmænd fra Venstre
12) Gruppeformænd i regionsråd uden formand fra Venstre
13) Formænd for storkredsenes Europa-udvalg
14) Op til 40 medlemmer af VU´s landsstyrelse. Antal og navne meddeles Venstres landsorganisation senest 1. maj
15) LOF´s forretningsudvalg
Hvis borgmestre, rådmænd eller regionsformænd er forhindret i at deltage, kan de pågældende organers gruppeformænd deltage som delegerede.
Stk. 2. I landsmødet kan følgende deltage med taleret, men uden stemmeret:
1) Tidligere folketingsmedlemmer for Venstre
2) Tidligere ministre for Venstre
3) Tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet for Venstre
4) Medlemmer af hovedbestyrelsens udvalg, jf. § 38, stk. 1
Stk. 3. Antallet af delegerede beregnes ud fra det totale antal medlemmer i vælgerforeningen opgjort pr. 31. december (betalende medlemmer, æresmedlemmer, og medlemmer af VU, der er tilmeldt vælgerforeningen).
Stk. 4. Landsmødet kan kun træffe beslutninger, hvis mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede deltager i afstemningen.
Stk. 5. Alle medlemmer af Venstre kan indbydes til at overvære landsmødet.

§ 34. Hovedbestyrelsen drøfter politiske spørgsmål og kan optage forhandlinger med Venstres Folketingsgruppe og Europa-Parlamentsgruppe herom.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen skal samles mindst fire gange om året og skal i øvrigt sammenkaldes, når formanden eller mindst 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer ønsker det.

§ 35. Hovedbestyrelsens opgaver og ansvar:
1) Varetagelse af opgaver mellem landsmøder
2) Venstres vedtægter
3) Udvalg og landspolitiske netværk
4) Kampagner forud for valg og folkeafstemninger
5) Programarbejder
6) Landsmøder
Stk. 2. Hovedbestyrelsens sammensætning:
1) Formand, næstformand og kasserer
2) Formænd for kommuneforeninger
3) Formænd for regionsbestyrelser
4) Formand, næstformand, sekretær og politisk ordfører for Venstres folketingsgruppe
5) Formand for Venstres gruppe i Europa-Parlamentet
6) Formand og næstformand for VU
7) Formand og næstformand for LOF
8) Formænd for hovedbestyrelsens faste udvalg
9) Venstres medlemmer af formandskabet i Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Hvis et af Venstres medlemmer i formandskabet er medlem af hovedbestyrelsen i kraft af en anden rolle, vælger det pågældende organ et nyt medlem.
10) Venstres ministre
11) Syv medlemmer valgt af landsmødet
12) Tre medlemmer af forretningsudvalget valgt af landsmødet
Stk. 3. For formænd for kommuneforeninger og formænd for regionsbestyrelser er foreningens/bestyrelsens næstformand fast stedfortræder for formanden ved dennes forfald til møder i hovedbestyrelsen.
Stk. 4. Hovedbestyrelsen ansætter en partisekretær, der leder landsorganisationens sekretariat, er sekretær for hovedbestyrelsen og er ansvarlig for sekretærbistand til hovedbestyrelsens udvalg og landsdæk-kende netværk.
Stk. 5. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.

§ 36. Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på det første møde efter et ordinært landsmøde.

§ 37. Forretningsudvalgets opgaver og ansvar:
1) Landsorganisationens og sekretariatets daglige drift
2) Landsorganisationens økonomi
3) Sekretariatets arbejdsområde
4) Varetagelse af hovedbestyrelsens opgaver mellem dennes møder
Stk. 2. Forretningsudvalgets sammensætning:
1) Formand, næstformand og kasserer
2) Formand for Venstres folketingsgruppe
3) Formænd for regionsbestyrelserne samt for hver region yderligere én valgt af og blandt regionens kommuneforeningsformænd
4) Formand for Venstres gruppe i Europa-Parlamentet
5) Formand for VU
6) Venstres medlemmer af formandskabet i Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Hvis et af Venstres medlemmer i formandskabet er medlem af forretningsudvalget i kraft af en anden rolle, vælger det pågældende organ et nyt medlem.
7) Formænd for hovedbestyrelsens faste udvalg
8) To Venstre-ministre, og - hvis Venstre ikke sidder i regering - to medlemmer af Venstres Folketingsgruppe
9) Tre medlemmer valgt af landsmødet

§ 38. På sit første møde efter ordinært landsmødet nedsætter og vælger hovedbestyrelsen formænd for ud over forretningsudvalget følgende faste udvalg:
1) Økonomiudvalget
2) Udviklingsudvalget
3) Kommunalpolitisk kontaktudvalg
4) Europaudvalget
5) Regnskabsudvalget
Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan herudover nedsætte landsdækkende netværk til fremme af medlemmernes deltagelse i udvikling af politik. Hovedbestyrelsen udpeger formanden og angiver netværkets kommissorium.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter de enkelte udvalgs sammensætning og arbejdsområde i sin forretningsorden.

§ 39. Midler til dækning af Venstres landsorganisations virksomhed fremskaffes ved kontingentindtægter og bidrag.
Stk. 2. Hver kommuneforening betaler et årligt kontingent til Venstres landsorganisation, hvis størrelse fastsættes på det ordinære landsmøde.
Stk. 3. Landsorganisationens sekretariat kan yde bistand til det praktiske arrangement, hvis der er behov for kurser, møder og konferencer inden for landsdele og større områder.
Stk. 4. Landsorganisationen betaler arrangementsudgifterne forbindelse med landsmøde og landsorganisationens møder for formænd og kandidater.
Stk. 5. Hovedbestyrelsen fastlægger regler for dækning af rejse- og opholdsudgifter for møder i hovedbestyrelse, udvalg og landsdækkende netværk.
Stk. 6. Landsorganisationen bekræfter midlertidigt et medlemskab ved henvendelse fra personer, der anmoder om at blive optaget som medlem af en vælgerforening. Medlemskab er dog kun gyldigt, såfremt medlemskab ikke afvises i i en vælgerforening, jf. § 4. Meddelelse om optagelse skal straks tilgå den pågældende vælgerforening.

§ 40.Til landsmødet to år før valgåret for valg til Europa-Parlamentet indstiller hovedbestyrelsen til vedtagelse, hvilken procedure for opstilling der skal anvendes ved opstilling af kandidater til det kommende valg.
Stk. 2. Hvis landsmødet beslutter, at nominering/opstilling af kandidater til Europa-Parlamentet skal foregå helt eller delvist på decentralt plan, skal indstillinger om kandidater være meddelt landsorganisationen senest to måneder før landsmødet, der holdes i året før valg til Europa-Parlamentet. På dette landsmøde behandles EU-program, og der opstilles kandidater.
Stk. 3. Opstillede kandidater ved valg til Europa-Parlamentet skal være indforstået med Venstres EU-pro-gram og med de regler for opstilling, der vedtages af landsmødet.
Stk. 4. Opstillede kandidater ved valg til Europa-Parlamentet er delegerede ved landsmødet forud for et valg til Europa-Parlamentet.
Stk. 5. Partisekretæren er ansvarlig for anmeldelse af kandidater til Europa-Parlamentet til valgmyndigheden.

§ 41.Folketingskandidater og formænd for kredsbestyrelser samles en eller to gange årligt til en drøftelse om politik og kampagner.
Fælles bestemmelser

§ 42. Ekstraordinær generalforsamling i vælgerforeninger og kommuneforeninger afholdes, når formanden, 1/3 af bestyrelsen eller 1/4 af antal stemmeberettigede ved den seneste medlemsopgørelse pr. 31. december udtrykker ønske derom.
Stk. 2. Anmodning skal sendes til foreningens formand, der skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget.
Stk. 3. Ekstraordinært landsmøde holdes, når partiets formand eller 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer udtrykker ønske derom.
Stk. 4. Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger og landsmøder efter stk. 1-3 skal ske med mindst 14 dages varsel.
Stk.5. Opstår behov for ekstraordinære opstillingsmøder i forbindelse med spidskandidat- og folketings-kandidatvalg skal disse indkaldes med mindst 14 dages varsel.


§ 43. Betingelser for opstilling til valg Ingen kan blive opstillet som kandidat for Venstre ved valg til kommunalbestyrelse / byråd, regionsråd, Folketinget eller Europa-Parlamentet uden at være medlem af en vælgerforening, jf. § 4.


§ 44. Formands-, næstformands-, bestyrelses-, suppleant- og revisorvalg gælder for et år, se dog stk. 2-5.
Stk. 2. Bestyrelsesvalg i vælgerforeninger og kommuneforeninger samt revisorvalg kan gælde for to år ad gangen, hvis det er besluttet på en generalforsamling.
Stk. 3. Valg til kredsbestyrelse kan gælde frem til foreningernes første generalforsamling efter et folketingsvalg, hvis det er besluttet på den generalforsamling/i de bestyrelser, der vælger formand og med-lem(mer).
Stk. 4. Valg til regionsbestyrelse kan gælde frem til kommuneforeningernes første generalforsamling efter et regionsråds-valg, hvis det er besluttet på generalforsamlingen.
Stk. 5. Valg af formand for regionsbestyrelsen kan gælde frem til det konstituerende møde efter et regionsrådsvalg, hvis det er besluttet af bestyrelsen eller det besluttende møde, der vælger formand.
Stk. 6. Forslag til valg af formænd, næstformænd og kandidater skal foreligge skriftligt, inden valghandlingen påbegyndes. Afstemning skal ske skriftligt, hvis 1/5 af de fremmødte stemmeberettigede udtrykker ønske herom, eller hvis dirigenten beslutter det. Formands-, næstformands- og kandidatvalg skal dog foregå ved skriftlig afstemning, når mere end én person erklærer sig villige til at modtage valg.
Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der skal foretages urafstemning ved valg af formand og næstformand for Venstres Landsorganisation. Beslutningen kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer, herunder blanke stemmer. Beslutningen skal træffes senest seks uger forud for, afstemningsperioden sættes i værk. Afstemningsperioden skal vare mindst tre uger. Stemmeberettigede er medlemmer, der har betalt kontingent, før beslutningen om urafstemning træffes, dog senest tre måneder før valghandlingen påbegyndes. Venstres Landsorganisation er ansvarlig for afviklingen af urafstemningen

§ 45. Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.
Stk. 2. Beslutninger træffes i alle forhold ved simpelt flertal blandt de afgivne, herunder blanke, stemmer, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
Stk. 3. Ved valg af en enkelt person skal den pågældende – eventuelt successivt - opnå mindst halvdelen af de afgivne stemmer, herunder blanke stemmer. Ved øvrige personafstemninger kan andre afstemningsmetoder benyttes.
Stk. 4. Forslag til valg af formænd, næstformænd og kandidater til valg til Folketinget og Europa-Parlamentet samt af spidskandidat til kommunale og regionale valg skal foreligge skriftligt, inden valghandlingen påbegyndes, og hvis mere end én person erklærer sig villige til at modtage valg, skal afstemningen foregå skriftligt.
Stk. 5. Ændring af vedtægterne kan ske med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, herunder blanke stemmer.
Stk. 6. Opløsning af partiet kan ske, hvor 2/3 af de delegerede stemmer med stemmeret er fremmødte og med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, herunder blanke stemmer, på to på hinanden følgende landsmøder.

§ 47. Regnskabs- og foreningsåret følger kalenderåret.
Stk. 2. Årsregnskab aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik og de vejledninger, hovedbestyrelsen har besluttet. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at oplysningskravet i lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber også skal gælde for kommuneforeningers, kredsorganisationers og regionsorganisationers årsregnskaber.
Stk. 3. Årsregnskab revideres i overensstemmelse med god revisionsskik og de vejledninger, hovedbestyrelsen har besluttet.
Stk. 4. Årsregnskabet skal underskrives og forsynes med godkendelsespåtegning i forbindelse med årsregnskabets godkendelse.
§ 47 a. Modtagere af offentligt tilskud (partistøtte), jf. bestemmelserne i § 26, stk. 2 og 3, samt vælgerforeninger og kredsbestyrelser, der modtager andele af den kommunalt udbetalte partistøtte, skal senest den 31. januar i året efter modtagelse af tilskuddet indsende regnskab til den del af partiorganisationen, der har udbetalt andelen af den offentlige støtte. Regnskabet kan erstattes af en erklæring om anvendelse i overensstemmelse med gældende regler for partistøtte.
Stk. 2. Landsorganisationen kan indhente foreningernes reviderede årsregnskaber.
Stk. 3. Landsorganisationen kan rette henvendelse til den myndighed, der har udbetalt offentligt tilskud til en partiorganisation (kommuneforening eller regionsbestyrelse).

§ 48. Landsorganisationen forpligtes ved retshandler af landsorganisationens formand og kasserer i forening eller i henhold til fuldmagt fra hovedbestyrelsen.
Stk. 2. En vælgerforening, kommuneforening, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse forpligtes ved retshandler af bestyrelsens formand og kasserer eller et andet bestyrelsesmedlem i forening eller i henhold til fuldmagt fra pågældende bestyrelse.

§ 49. Vælgerforeningens bestyrelse kan beslutte at ekskludere et medlem, der modarbejder Venstres interesser.
Stk. 2. Kommuneforeningens bestyrelse kan beslutte at ekskludere et medlem af en V-gruppe i kommunalbestyrelse/byråd eller regionsråd, der modarbejder Venstres interesser, og som er medlem i en vælgerforening i kommunen.
Stk. 3. Medlemmet - og eventuel bisidder - har fremmøde og taleret ved sagens behandling i bestyrelsen, jf. stk. 1 og 2. Ved beslutning om eksklusion kræves, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for en eksklusion. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning.
Stk. 4. Den ekskluderede kan, uden opsættende virkning, inden fire uger efter eksklusion efter stk. 1 og 2 skriftligt indanke bestyrelsens afgørelse for kommuneforeningens førstkommende generalforsamling. Den ekskluderede - og eventuel bisidder - har ret til fremmøde og taleret ved sagens behandling. For at stadfæste bestyrelsens afgørelse kræves, at 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for.
Stk. 5. Den ekskluderede kan, uden opsættende virkning, inden 4 uger efter behandling på kommuneforeningens generalforsamling, skriftligt indanke bestyrelsens afgørelse for regionsbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig. Den ekskluderede - og eventuel. bisidder - har fremmøde- og taleret ved sagens behandling i regionsbestyrelsen. For at stadfæste bestyrelsens afgørelse kræves, at 2/3 af regionsbestyrelsens med-lemmer stemmer for.
Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan efter anmodning fra et flertal af kommuneforeningens bestyrelsesmedlemmer eller fra et flertal af regionsbestyrelsens medlemmer ekskludere en vælgerforening og enkeltmed-lemmer i den pågældende vælgerforening, der modarbejder Venstres interesser. Ved beslutning om eksklusion kræves, at 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer stemmer for en eksklusion. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning, og afgørelsen er endelig.
Stk. 7. Ved opstilling til valg til kommunalbestyrelse/byråd, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet på andre lister end V-lister bortfalder medlemskab i Venstre med øjeblikkelig virkning.
Stk. 8. En eksklusion er en endelig udelukkelse fra medlemskab i Venstres vælgerforeninger. Dog kan den bestyrelse, der har truffet beslutningen om eksklusion, omgøre sin beslutning.
§ 49 a. Ved ophør som medlem af en Venstre-gruppe i kommunalbestyrelse, regionsråd, Folketinget eller Europa-Parlamentet med samtidig bevarelse af medlemskab i kommunalbestyrelse, regionsråd, Folketinget, Europa-Parlamentet bortfalder medlemskabet i Venstre med øjeblikkelig virkning.
Stk. 2. Inden en gruppe i kommunalbestyrelse eller regionsråd bringer medlemskab af et medlem af gruppen til ufrivilligt ophør, skal Venstres bestyrelse i det pågældende område inddrages og søge at mægle mellem parterne, inden der træffes beslutning om at stemme et medlem ud af en Venstregruppe. Bestyrelsen skal konsultere Venstres Landsorganisation om processen og herfra modtage den fornødne bistand til mæglingen. Medlemmet – og eventuel bisidder – har ret til fremmøde og taleret i forbindelse med mæglingen.

§ 50. Hovedbestyrelsens forretningsudvalg kan under særlige omstændigheder og efter motiveret ansøgning dispensere fra denne vedtægts §§ 7-44, 46 og 48. Sådan dispensation kan tilbagekaldes med ét års varsel.
Stk. 2
Bornholms Venstreforening er ikke forpligtet af 1. sætning i §18, 1. sætning i §22, stk. 2 og §22, stk. 3.

§ 51. Ingen lokal vedtægt i vælgerforening og kommuneforening må være i modstrid med bestemmelser i nærværende vedtægter.

Ikrafttræden
§ 52. Vedtægtsændringer er gældende fra beslutningstidspunktet, dog jf. stk. 2.
Stk. 2. Beslutning om ændring i § 33 har virkning for det efterfølgende landsmøde  

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 2023.