Vedtægter

28. oktober 2020

 

§ 1 Vælgerforeningens navn og hjemsted

Vælgerforeningens navn er Ringkøbing Venstreforening. Vælgerforeningen har hjemsted og virkeområde i Ringkøbing området.

 

§ 2 Vælgerforeningens formål

Vælgerforeningens formål er

- at søge et liberalt samfund efter Venstres målsætning

- at samle alle vælgere, især fra vælgerforeningens virkeområde, der støtter Venstres liberale tanker

- at få størst mulig indflydelse på samfundsudviklingen i vælgerforeningens virkeområde.

 

§ 3 Vælgerforeningens opgaver

Vælgerforeningens opgaver er

- at organisere Venstres vælgere i vælgerforeningens virkeområde

- at tegne og gentegne medlemmer især i vælgerforeningens virkeområde

- at engagere medlemmerne i det politiske og organisatoriske arbejde

- at oplyse om politiske og samfundsmæssige forhold gennem mødevirksomhed, udsendelse af skriftligt information, evt. via elektroniske medier eller anden oplysningsvirksomhed

- at opstille lokale kandidater til valg

- at gennemføre lokale kampagner forud for valg og folkeafstemninger

- at holde kontakt til de folkevalgte medlemmer af Venstres by- og regionsråd samt øvrige organer, som er hjemmehørende indenfor vælgerforeningens virkeområde.

- at administrere foreningens kontingentopkrævning og medlemsregistrering

 

 

§ 4 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, som går ind for Venstres formål og politik.

Ingen kan være medlem af mere end én lokal Venstrevælgerforening og kan ikke være medlem af andre politiske vælgerforeninger.

Stk. 2: Medlemskabet og -rettigheder - herunder valgbarhed og stemmeret - forudsætter senest ugedagen før fremmødet betaling af kontingent for det pågældende kalenderår til vælgerforeningen, som fastsat af vælgerforeningens generalforsamling.

Stk. 3: Medlemskabet er gældende for et kalenderår.

Stk. 4: Bestyrelsen kan nægte optagelse eller fortage udelukkelse med øjeblikkelig virkning af medlemmer, der modarbejder vælgerforeningens og/eller Venstres interesser.

Evt. nægtet medlemskab eller udelukkelse kan indankes for førstkommende ordinære generalforsamling i henhold til Venstres Landsorganisations vedtægter.

Medlemskabet kan kun genoptages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på førstkommende ordinære generalforsamling stemmer herfor.

Stk. 5: Et medlem, der efter den 1. april flytter fra en anden Venstre-vælgerforening, kan optages som medlem uden på ny at skulle betale kontingent.

Stk. 6: Medlemmer  af VU, der ikke er fyldt 30 år, kan opnå stemmeret og valgbarhed i vælgerforeningen med deres VU-medlemskab ugedagen efter, at de har tilmeldt sig  vælgerforeningen eller ved en tilmelding fra VU’s sekretariat til Venstres sekretariat.

 

§ 5 Æresmedlemmer

Vælgerforeningens bestyrelse kan træffe beslutning om æresmedlemsskab.

Til æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, der har ydet en større politisk og/eller organisatorisk indsats i en årrække, som kan motivere en sådan udnævnelse.

Alder alene er ikke tilstrækkelig baggrund for udnævnelse til æresmedlem.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

 

§ 6 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er vælgerforeningens øverste myndighed.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden den 1. marts, og indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen kan foregå elektronisk og/eller ved annoncering i den lokale dagspresse.

Adgang har vælgerforeningens medlemmer, som kan fremvise gyldigt medlemsbevis jvf. § 4 og § 5.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage for generalforsamlingens afholdelse. 

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest den 1. januar.

Forslag til ændring af vedtægterne skal direkte være anført i indkaldelsen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Beretning om virksomheden i det forløbne år

4. Behandling af regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af formand

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

10. Valg af et/flere bestyrelsesmedlem/mer til kommuneforeningens bestyrelse

11. Valg af delegeret/ede til landsmødet

12. Eventuelt

 

§ 7 Bestyrelse

Vælgerforeningen ledes af en bestyrelse på en formand samt 6 medlemmer, der repræsenterer denne udadtil.

Bestyrelsen kan supplere sig om muligt med en repræsentant med stemmeret som øvrige bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis Venstres Ungdom og LOF med hjemsted sammenfaldende med vælgerforeningen.

Det er en forudsætning for VU’s repræsentation, at den repræsenterede forening hvert år gennemgår sin medlemsliste og opfordrer alle medlemmer med valgret til at indmelde sig i vælgerforeningen.

Det er en forudsætning for LOF’s repræsentation, at den valgte repræsentant er medlem af vælgerforeningen.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 2 uger efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.

Kassereren og/eller sekretæren kan vælges udenfor bestyrelsens midte, og deltager i så fald uden stemmeret i møderne.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper efter behov og vælger formænd for disse.

Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden, hvor de nærmere regler for dens arbejdsform er fastsat.

 

§ 8 Afstemningsregler m.v.

Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.

Stk. 2: Ved afstemninger gælder reglen om absolut flertal (halvdelen af de afgivne stemmer). Ved personafstemninger - herunder opstilling af kandidater - betragtes blanke stemmer som afgivne stemmer. Ved øvrige afstemninger tages blanke stemmer kun i betragtning ved afgørelsen om afstemningens gyldighed.

Stk. 3: Ved afstemninger, hvor der skal indplaceres flere folkevalgte kandidater kan prioriteringsmetoden eller andre afstemningsmetoder benyttes.

Stk. 4: Formands- og kandidatvalg skal foregå efter skriftlig forslag og foregå ved skriftlig afstemning, når mere end 1 person erklærer sig villig til at modtage valg.

Stk. 5: Ved alle øvrige afstemninger skal skriftlig afstemning foretages, når 1/5 af de mødte stemmeberettigede udtrykker ønske derom, eller når dirigenten beslutter det.

Stk. 6: Formandsvalg gælder for 1 år ad gangen, hvis ikke andet bliver besluttet på generalforsamlingen, mens bestyrelsesvalg gælder for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer af bestyrelsen skiftevis afgår efter tur hvert år. Valg af suppleanter og revisorer gælder for 1 år ad gangen.

Stk. 7: Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger og opstillingsmøder til kommunalvalg har alle vælgerforeningens medlemmer, som har betalt kontingent for det pågældende kalenderår senest ugedagen før generalforsamlingen/opstillingsmødet, og som ikke er blevet overflyttet til en anden Venstre-vælgerforening på grund af adresseændring.

Stk. 8: Medlemmer af VU kan ikke deltage i opstilling både af lokale kandidater og af en særlig VU-liste.

 

§ 9 Kontingent og økonomi

Stk. 1: Medlemskontingentet, der opkræves under ét, består af kontingent til vælgerforeningen, kommuneforeningen, kandidatbestyrelsen, regionsbestyrelsen og landsorganisation.

Kontingentet  består af et beløb fastsat af generalforsamlingen for 1 år ad gangen for det næstfølgende kalenderår.

Et medlem, der trods påkrav står i kontingentrestance pr. 1. oktober, taber automatisk sine medlemsrettigheder og kan slettes af medlemskartoteket uden yderligere varsel.

Stk. 2: Midler til dækning af vælgerforeningens virksomhed er primært kontingentindtægter.

Stk. 3: Bestyrelsen skal inden udgangen af hvert kalenderår drage omsorg for, at det medlemstal, som fremgår af Venstres medlemssystem (Membercare), da registreringen i Membercare lægges til grund for kommuneforeningens opkrævning af kontingent.

Stk. 4: Bestyrelsen skal inden fristen sat af Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern indbetale kontingent til kommuneforeningen til dækning af kontingent til henholdsvis kommuneforening, kandidatbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation.

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, når formanden, 1/3 af bestyrelsen eller 1/4 af antal stemmeberettigede ved den seneste medlemsopgørelse pr. 31. december udtrykker ønske derom.

Anmodningen skal skriftligt tilgå formanden med angivelse af dagsorden.

Annoncering af den ekstraordinære generalforsamling følger  reglerne for den ordinære generalforsamling jvf. § 6.

På ekstraordinære generalforsamlinger behandles kun det eller de emner, der ligger til grund for indkaldelsen.

 

§ 11 Regnskab og tegningsret

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Vælgerforeningens økonomi forvaltes af kassereren med ansvar overfor den øvrige bestyrelse og generalforsamlingen.

Vælgerforeningen forpligtes ved retshandler af vælgerforeningens formand eller i henhold til fuldmagt fra vælgerforeningens bestyrelse.

 

§ 12 Revision

Revisorerne gennemgår det af kassereren førte bogholderi og har beføjelse til uanmeldt at sikre sig, at de registrerede beholdninger og bogføringsbilag er til stede. Revisorerne er forpligtede til at anføre evt. uoverensstemmelser i revisionspåtegningen på regnskabet.

 

§ 13 Ophævelse

Vælgerforeningen kan kun opløses, såfremt forslag herom direkte er anført  på indkaldelsen enten til den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, samt at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor på 2 med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved en evt. ophævelse af vælgerforeningen udleveres arkiv til Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern eller til Ringkøbing Bibliotek. En evt. kassebeholdning overdrages efter generalforsamlingens beslutning.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2020.