Organisatorisk nyt

7. august 2019

 

Beretning 2018 Ringkøbing Venstreforening.

Lokalt organisatorisk.

Venstres Kommuneforening i Ringkøbing-Skjern valgte på generalforsamlingen i 2018 H.C. Tylvad fra Rækker Mølle som ny formand. Han afløste Jens Nicolai Vejlgaard fra Hvide Sande, der havde siddet på posten i 11 år.

Undertegnede overtog samtidig posten som formand for Ringkøbing-Skjern Kredsen.

Det var dengang, Esben Lunde Larsen var fødevareminister og valgt her i kredsen.

Min opgave var at medvirke til at få Esben genvalgt ved det valg, som kommer senest den 17. juni i 2019.

Det varede dog kun kort tid, da Esben meddelte, at han stoppede som minister og ikke genopstillede til Folketinget.

Så 2018 blev et år, hvor der igen skulle vælges ny folketingskandidat i Ringkøbing-Skjern Kredsen.

Kredsbestyrelsen udsendte en pressemeddelelse, hvoraf det blandt andet fremgik, at man ønskede en kandidat, der var bosat eller ville bosætte sig i kommunen.

Det endte med 5 ansøgere, hvor Lennart Qvist var den eneste med lokal bopæl.

Jeg skal ikke trætte jer med forløbet igen, men blot konstatere, at det resulterede i, at Lennart trak sit kandidatur og samtidig meldte sig ud af Venstre. Han blev herefter løsgænger i byrådet.

Det, som skulle blive en god demokratisk proces, blev desværre spoleret af intern stridighed om kandidaterne.

Resultatet af opstillingsmødet på Dejbjerglund Efterskole blev, at Kenneth Mikkelsen fra Herning blev valgt med et stort flertal.

Ringkøbing Venstreforening og Skjern-Tarm Venstre har efterfølgende bedt om at få diskuteret i Kommuneforeningen, hvordan vi får udviklet og forbedret samarbejdet mellem kommunens vælgerforeninger og i Kommuneforeningen.

Et samarbejde, der gerne skulle blive bedre, så vi er klar til næste KV-valg.

Det er vigtigt, at vi i lokalbestyrelserne og kommuneforeningen fremadrettet kommer til at diskutere politik, og helst så tidligt, at det er før byrådet træffer sine beslutninger.

 

EU-Valget.

Den 26. maj 2019 er der valg til EU-parlamentet.

Venstre opstiller 12 kandidater fordelt i hele landet.

Venstre har udsigt til et bedre valgresultat end ved seneste valg, og jeg noterer mig, at Morten Løkkegaard er en god spidskandidat, valgt på Venstres landsmøde. Endvidere må det forventes, at Søren Gade vil blive en stemmesluger.

Venstres kandidater skal indplaceres på listen ved et særligt EU Landsmøde den 2. marts, og når vi skal stemme den 26. maj, er der frit valg mellem alle kandidaterne, uanset bopæl.

Vestjyllands Storkreds har opstillet Erik Poulsen fra Stadil.

 

BREXIT.

Storbritannien forlader efter den nuværende plan EU den 29. marts, enten der er en aftale på plads eller ikke.

Konsekvenserne er svære at overskue.

Det er tankevækkende og et vink med en vognstang til EU om, at nu går det for vidt med indblanding i medlemslandenes indre anliggender.

Derfor er det også vigtigt ved det kommende valg, at nok er Venstre et PRO-EU- parti med programmet ”Et trygt Danmark i et stærkt Europa”, men samtidig er må de personer, vi får valgt, være indstillet på og arbejde for, at vi ikke ønsker indblanding fra EU i alle vore indre anliggender.

Vi ønsker

-at udvikle samhandel, som er fundamentet og grundlaget for EU.

-at sikre arbejdskraftens frie bevægelighed, 

-at EU ikke udvikler sig til en social union

-samarbejde på flygtningeområdet og mod grænseoverskridende kriminalitet.

-samarbejde om et stærkt NATO og et fælles forsvar til at beskytte Europas grænser.

Hvis EU ikke forstår det, kan vi risikere, at flere lande vil gøre som Storbritannien og derved svække EU/Europa.

Og der er netop lige nu brug for et stærkt Europa, hvor Verdens supermagter er på kant med alt og alle.

USA’s præsident Trump har startet udfordringen med en total handelskrig.

Putin, der lever højt på, at den vestlige verden er uenige om samarbejdet, gør alt for at skyde kiler ind.

Alt sammen på grund af en amerikansk præsident, hvis uforudsigelighed gør Verden meget usikker.

 

Dansk politik.

2019 startede i højt gear.

Regeringen præsenterede en sundhedsreform, der indebærer at regionerne nedlægges.

Det danner grundlag for stor usikkerhed og frygt for centralisering.

Samtidig er regionerne dog andet end sundhed. Det er også:

-Regional udvikling vedr. natur-miljø-erhverv-turisme-beskæftigelse

-Uddannelse-kultur-landdistrikts udvikling.

-Jordforurening

-Råstofkortlægning/planlægning.

-Institutioner for udsatte grupper med særlige behov inden for social- og specialundervisningsområdet.

-Regionale trafikselskaber.

 

Udover sundhedsområdet skal disse områder også finde et nyt ståsted.

Hvordan ser fremtiden så ud på sundhedsområdet?

Befolkningen bliver ældre. Mange forventes i fremtiden at blive mindst 100 år.

Flere kommer i behandling.

Pensionsalderen sættes op, så vi skal arbejde længere for at få råd til et trygt sundhedsvæsen og samtidig en højere levestandard.

Nu slår den 3. alder ikke til længere. Vi må indføre den 4. alder.

Men, når der er behov for at arbejde længere, er der også behov for en fleksibel pensionsreform, som hjælper de mennesker, der har arbejdet i et langt liv, og som ikke har fysisk eller mental mulighed for fortsat at arbejde.

 

Sundhedsreform.

Målet med sundhedsreformen er at flytte sundhedsvæsenet tættere på borgerne.

Der skal oprettes 21 sundhedscentre, som skal samarbejde med kommunerne.

Lægepraksis skal udbygges.

Der skal uddannes flere læger og sygeplejersker.

 

For mig er der ikke nogen tvivl om, at skal vi have et fremtidssikret sundhedsvæsen, der skal kunne klare alle opgaver, bliver det nødvendigt med en reform.

 

Der er åbenbart også behov for at give patienter over hele landet ensartet og samme mulighed for behandling.

Det kan regionernes forskellighed åbenbart ikke give.

 

Jeg synes, det er godt, at vi får et sundhedsvæsen, der er tættere på borgerne.

Men jeg har et problem med, at den demokratiske indflydelse forsvinder og overtages af en bestyrelse med embedsmænd.

Jeg kan frygte, at der her vil ske en utilsigtet centralisering.

 

Reformen er allerede gået i valgkamp, og det er måske ikke det bedste, for jeg nægter at tro, at de politiske partier ikke kan se, at en reform er nødvendig for at klare det fremtidige pres, men at partierne her bruger muligheden for at score stemmer til folketingsvalget ved at køre på usikkerheden.

Derfor skal min opfordring til blå blok og Lars Løkke Rasmussen være, at få nu den reform kørt igennem Folketinget inden folketingsvalget, og brug tiden til at oplyse og forklare befolkningen, hvordan den skal fungere.

Lad os få realiteterne frem og få begravet frygten for centralisering.

Valgdatoen kan næsten ikke overraske længere, så vent til den 17. juni og få gennemført reformen inden da.

 

Hvordan vil det gå med togdriften på den Vestjyske Længdebane, når VLTJ-privatbane, som drives af Midtjyske Jernbaner, overtager driften?

Og samtidig skal økonomien ved nedlæggelse af regionerne styres fra København.

 

Temperaturen på Naturens Rige:

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der en sund udvikling på langt de fleste parametre.

-Der investeres kraftigt i mejeribyen i Nr. Vium.

-Vandlandsprojekt i Søndervig ser nu ud til at blive en realitet.

-Naturkraft i Ringkøbing er i fuld gang med projekteringen.

-Vi har meget effektive virksomheder.

-Vi har landets laveste arbejdsløshed.

For at fastholde udviklingen, er det nødvendigt fortsat at have fokus på et højt serviceniveau.

Kvaliteten i børnehaver, skoler og plejehjem skal fortsat udvikles.

Så længe der er 10% af en årgang, der ikke får en ungdomsuddannelse, er der behov for at se anderledes på opgaven.

Virksomhederne har stort behov for faglært arbejdskraft, og derfor er det vigtigt også at vise de unge på vej til en erhvervsfaglig uddannelse.

Skolerne, vejlederne, virksomhederne og forældrene har en stor opgave i at oplyse de unge om de muligheder, der er i at få en høj faglig uddannelse og sikret job.

Virksomheder har endvidere også stort behov for lærlinge.

 

Det industrielle teknologicenter, som har hjemsted i Smedenes Hus i Lem, er med til at udfordre de unge lærlinge med udvikling af computerstyrede systemer og E-sport.

Ringkøbing/Skjern Kommune har en opgave i at støtte centret med driftsmidler, så den kan udvikle sig. Centret ligger jo lige midt i kommunens største erhvervsområde.

 

Fremtiden skal sikres ved øget bosætning.

De store projekter, der er i gang sammen med supersygehuset i Gødstrup, kan være med til at give øget bosætning.

Skal man arbejde i Gødstrup, kan man lige så godt køre mod vest, når man skal hjem.

Vi har naturen.

Vi skal have byggegrunde i pagt med naturen. Kommunen må derfor iværksætte flere udstykninger.

Vi skal have infrastrukturen på plads. Det betyder en udvidelse af rute 15 fra Herning til Ringkøbing.

Endvidere skal der ske en ændring af trafikforholdene i Søndervig.

En ny bydel, Raunonia ved havnen i Ringkøbing, som feriehusprojekt, men hvorfor ikke også give plads til fastboende?

Selv om der arbejdes mod helårsturisme, vil der være perioder, hvor bydelen vil stå forholdsvis tom.

Projektet kunne måske også tænkes placeret ude vest for Vonå, mellem Ringvejen og Søndervigvej. Her vil de trafikale problemer måske blive mindre.

Der skal, som i Venedig, være kanaler og vand imellem husene samt gang- og cykelbroer med adgang til Naturkraft.

 

Der vil være nogle planlægningsmæssige udfordringer, der skal løses i begge modeller, men det var der også med Ringkøbing K.

 

Vesterhavs Syd.

Der er tvivl om proceduren for vedtagelsen af plangrundlaget for Vesterhavs Syd. Den åbning bør udnyttes fra kommunens side.

I Ringkøbing Venstreforening bakker vi op om Ringkøbing Fjord Turismes indstilling om at placere en havvindmøllepark mindst 20 – 30 km fra kysten i én gruppe, hvis samtidig de kystnære møller på 4 – 10 km’s afstand fra kysten flyttes med ud.

Når man kører fra Søndervig mod Vedersø Klit og kikker ind i landet, er der en glimrende visualisering.

Møllerne ved Vonå og Hjortmose, som står i en væsentlig længere afstand end 4 km, er ganske tydelige.

 

Når folketinget sidder i København og træffer beslutninger, der får store konsekvenser for den Vestjyske natur uden at ville høre på saglige argumenter, hvordan vil det så gå med forståelsen vedrørende den politiske indflydelse på det fremtidige sundhedsvæsen?

 

Kære politikere/byråd.

Jeg er godt klar over, at I synes, at nu har I hørt nok om Vesterhav Syd, og at det hænger jer langt ud af halsen, men det skal vel ikke afholde jer fra at bakke helhjertet op om Turistforeningens forslag.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune er landets største arealmæssigt.

Det giver nogle store udfordringer med at fastholde og skabe liv i alle hjørner.

Der er økonomiske udfordringer, men det er vigtigt fortsat at støtte op om de aktive landdistrikter og undgå den centralisering, som vi efterhånden er vant til fra folketingets side.

 

Afslutning.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for samarbejdet i 2018.

Mette. Du har jo meddelt bestyrelsen, at du ikke ønsker at genopstille. Tak til dig for dit arbejde i bestyrelsen gennem 8 år.

Du er god til at give andre vinkler på det politiske arbejde, og det vil vi komme til at savne.

 

På vegne af Ringkøbing Venstres bestyrelse.

Bent Østergaard.

------------------------------------------------------------------------

Nyhedsbrev  juli 2017

Juli er sommerferiemåned for de fleste. Efter en travl hverdag er det godt at koble fra og få fornyet energi.

Forberedelserne til efterårets kommunalvalg er på plads, og vi kan holde ferie resten af juli.

Den 21. november 2017 afholdes kommunalvalget.

Ringkøbing Venstreforening og de 4 kandidater: Tina Ross, Jens Bollerup, Gitte Kjeldsen og Lennart Qvist er klar til valget.

Vi går et spændende valg i møde, og der er ingen tvivl om, at alle kræfter skal sættes ind for at få et godt resultat for Venstre.Ringkøbing Venstreforening har mange medlemmer, og det er en styrke, der skal udnyttes. I kan hver især bidrage ved bl.a. at anbefale vore 4 kandidater.

I kan også være med til at arrangere dagligstuemøder, hvor I inviterer ca. 10 naboer/venner sammen med en af kandidaterne til en uformel snak.

Henvend Jer til os, hvis vi skal være behjælpelige.

Når valget kommer, og krydset skal sættes, er det utrolig vigtigt at stemme personligt og stemme lokalt i Ringkøbing, for at Ringkøbing kan blive godt repræsenteret i det nye byråd.

Altså en lokal personlig stemme, og det må I gerne fortælle alle, I er i kontakt med fra nu af og frem til valget.

En valgkamp koster penge, og derfor er sponsorbidrag vigtige. Ringkøbing Venstreforening plejer at have gode sponsorer, og hvis I ønsker at give et bidrag til valgkampen, er I velkommen til at kontakte os. Store og små bidrag er meget velkomne.

Hvis der i øvrigt er spørgsmål eller ideer til valgkampen, er I også velkomne til at kontakte os.

 

Vi ønsker Jer alle en god sommer.

 

Hilsen fra bestyrelsen og de 4 kandidater.

 

Med venlig hilsen
Bent Østergaard, formand

Mobil 2342 5183.


Beretning ved generalforsamlingen 27.2.2017:

Som formand for bestyrelsen for Ringkøbing Venstreforening skal jeg herved aflægge beretning for kalenderåret 2016. Det seneste år har været begivenhedsrigt for Venstre, for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune og for Ringkøbing Venstreforening.

Det har til tider været travlt, og det har været hektisk.

Jeg vil starte med at sige tak for opbakningen fra medlemmerne i Ringkøbing Venstreforening. Vi håber selvfølgelig på jeres fortsatte opbakning i 2017.

Beretningen vil som sidste år angå Venstres resultater såvel landspolitisk som lokalpolitisk i 2016.

Bent Brodersen
Jeg vil dog indledningsvis komme med nogle bemærkninger til de seneste dages hændelser.
Torsdag aften i sidste uge fik jeg en mail fra Bent Brodersen, hvor han meddelte at han ønskede at udmelde sig af Venstre med øjeblikkelig virkning.

Bent har ydet en stor arbejdsindsats i Byrådet for Venstre gennem årene, først som formand for Social- og sundhedsudvalget og her i sidste periode som medlem af Økonomiudvalget og formand for Vidensudvalget.
Med Bent Brodersens store viden på sundhedsområdet havde vi i Venstre forventet, at Bent Brodersen skulle have været opstillet til Regionsrådsvalget, så vi i Ringkøbing blev stærkt re-præsenteret i Regionsrådet efter valget. Der arbejdes nu i stedet på at finde en anden velkva-lificeret kandidat, der sammen med Torben Nørregaard og Bent Dyrvig kan sikre Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune en god repræsentation i den nye Regionsråd.

Bent Brodersen har valgt at blive medlem af Liberalt Alliance og der forsøge at opnå valg til Byrådet. Jeg sikker på, at hvis Bent Brodersen bliver valgt til Byrådet, vil der også i fremti-den kunne blive et godt samarbejde mellem Venstre og Bent Brodersen.
Jeg vil takke Bent Brodersen for hans store arbejdsindsats for Venstre og respektere, at han har valgt at forlade Venstre.

Folketinget
Det har været et særdeles hektisk og dramatisk år i dansk politik, hvor Venstre har stået i cen-trum. Vi har skabt mange resultater og brede aftaler, som vi kan være stolte af. Venstres resul-tater og visioner skal frem i lyset, når vi i 2017 skal føre valgkamp i kommuner og regioner.

Den parlamentariske situation har været vanskelig i det seneste år. På trods af dette har Ven-stre leveret resultater på en lang række områder – til glæde og gavn for danskerne. Regeringen blev udvidet med De Konservative og Liberal Alliance i efteråret. Jeg vil særligt fremhæve nogle af Venstres resultater:

• MARKANTE STRAMNINGER AF UDLÆNDINGE- OG ASYLPOLITIKKEN. Der er indført en ny integrationsydelse på SU-niveau, og der stilles højere krav til statsborgerskab. Samtidig er det blevet sværere at få familiesammenføring. Vi har desuden indført en nød-bremse på asylområdet, så vi kan afvise asylansøgere ved grænsen, hvis vi Danmark igen op-lever en ukontrolleret strøm af flygtninge og migranter, som vi oplevede i efteråret 2015. De mange stramninger har medvirket til, at Danmark lige nu oplever det laveste antal asylansøge-re i 5 år.

• STOP FOR OVERIMPLEMENTERING AF EU-REGLER. Overimplementering af EU-regler skader danske virksomheders konkurrenceevne og sender arbejdspladser ud af landet. Derfor har vi nedsat et udvalg, der skal overvåge EU-regler og lave nabotjek af lovgivningen, så danske virksomheder som udgangspunkt ikke stilles ringere end deres udenlandske konkur-renter.


• SKATTELETTELSER TIL GAVN FOR VÆKSTEN OG ALMINDELIGE DANSKERE. Venstre har sikret skattelettelser til gavn for danske virksomheder og dermed vækst og arbejdspladser. NOx-afgiften er nedsat, reklameafgiften fjernet, og vilkårene for familieejede virksomheder forbedret Samtidig har vi sænket registreringsafgiften på biler, og grundskylden for ejerboliger er blevet fastfrosset.

Vi er lokalt repræsenteret i Folketinget af vores kandidat Esben Lunde Larsen, der i forbin-delse med en ministerrokade blev forfremmet fra Uddannelses- og Forskningsminister til Mil-jø- og Fødevareminister. Stort tillykke med det.

Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Venstreforening
Efter i mange år at have været den største vælgerforening i kommunen må vi konstatere, at Spjald-Grønbjerg-Hover-Ølstrup vælgerforening har lidt flere medlemmer end Ringkøbing Venstreforening. De har været dygtige til at sælge medlemskort til Venstre.
Hos os i Ringkøbing er det også gået rigtig godt. Vores medlemstal er steget med 90%, så vi pr. 31. december 2016 havde 249 medlemmer af Ringkøbing Venstreforening. Mange af jer har bidraget til den flotte opbakning. Mange tak for det.
Medlemstegningen skete jo forud for opstillingsmødet i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter den 1. februar. Opstillingsmødet blev omtalt på vores forrige generalforsamling.

Vi var formodentligt alle til stede ved opstillingsmødet, og vi kunne alle konstatere, at det var små marginaler, som afgjorde, at spidskandidaten for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune i dag er Hans Østergaard fra Spjald og ikke Lennart Qvist fra Ringkøbing. Knap 900 Venstre-medlemmer mødte op for at tage aktivt del i Venstres medlemsdemokrati. Det var i sig selv positivt. Udfaldet blev imidlertid, at et lille flertal af Venstres medlemmerne ville noget andet, end vi. Det vil vi selvfølgelig acceptere og respektere.
Jeg vil gerne understrege, at jeg anser Hans Østergaard som en erfaren politiker, en erfaren er-hvervsmand og besindig vestjyde. Min stemme på Lennart Qvist til opstillingsmødet var et tilvalg af Lennart Qvist og ikke et fravalg af de andre kandidater.

Som bekendt havde vi i Ringkøbing Venstreforening det positive problem, at vi havde to meget egnede kandidater til posten som spidskandidat. Det var positivt i forhold til medlems-tegning – særligt i den indledende fase af valgkampen – men det var negativt i forhold til et ønske fra såvel medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af vælgerforeningen og politikerne selv om en mere klar linje, og det ønske blev mere udtalt i den sidste del af valgkampen.
Det resulterede som bekendt i, at Bent Brodersen trak sig fra valgkampen ca. 2 uger før val-get, og det løste udfordringen om en klar linje. Vi erkender i bestyrelsen, at det aldrig er hen-sigtsmæssigt at ændre strategi kort før deadline, og at det kunne have været gjort anderledes.

Ringkøbing Venstrevælgerforening blev foreslået som årets Venstre forening. Vi blev til Venstres Landsmøde nomineret som en af tre foreninger, hvor landsmødedeltagerne så havde mu-lighed for at stemme på, hvem der skulle løbe af med titlen på årets Venstreforening. Sejren gik til Hillerød Venstreforening, men tak for opbakningen, som rakte til en 2. plads.

I 2016 fik ringkøbingenserne et nyt menighedshus på Kirkepladsen. Forud for beslutningen og byggeriet var der en heftigt debat blandt byens borgere. Det blev en debat, som til tider var ret uforsonlig. Vi valgte i Venstre ikke at deltage i debatten. Vi havde lige været igennem en anden heftigt debat om, hvad Amtsrådhuset på Torvet fremover skulle bruges til.
Jeg tror, at hvis vi skal styrke udviklingen i Ringkøbing, kræver det, at borgerne bliver bedre til at stå sammen om, hvilken retning man ønsker byen skal udvikle sig i.

Vi skal se fremad og fokusere på de muligheder for vækst og udvikling, som der i vores kommune, herunder i og omkring Ringkøbing i de kommende år. Søndervig Feriepark er tæt-tere på en realisering end nogensinde tidligere. Oplevelsescentret KRAFT oplever stor lokal opbakning fra politisk side, fra private og ikke mindst fra erhvervslivet i hele Ringkøbing-Skjern Kommune. I Ringkøbing Venstreforening ønsker vi et fortsat politisk fokus på disse projekter. Projekterne kan blive væsentlige i forhold til vækst og jobskabelse i kommunen og vil lokalt være til glæde for bl.a. det lokale handelsliv i Ringkøbing.
Bymidterne i kommunens centerbyer vil komme under stigende pres og konkurrence fra andre større byer. For at imødegå dette er det vigtigt, at kommunen og private interessenter samar-bejder om at opgradere de lokale bymidter for at imødegå konkurrencen fra især Herning og Holstebro samt e-handel.
Her i Ringkøbing er man nu gået i gang med at renovere Nygade. Det skal nok blive ganske godt, når det er færdig, men det er en lidt træls periode for butikkerne og de handlende, mens opgaven står på, men vi håber så, at vi har et attraktivt handelsgade, når renoveringen er fær-dig.

En sag, som vakte stor begejstring i hele kommune, var beslutningen om at udrulle fiberbredbånd i hele Ringkøbing-Skjern kommune. Desværre besluttede byrådet at tilbagekalde arbejdet til de områder, som var betinget af statsstøtte, da EU-reglerne for udbud ikke fandtes at være overholdt fuldt ud. Det er herefter kun de områder, hvor udrulningen kan finde sted uden statsstøtte, som vil få bredbåndet i første omgang. Vi må så afvente, hvilken beslutning byrådet træffer med hensyn til den resterende del af kommunen.

Det er også i aften, I skal opstille kandidater til efterårets kommunalvalg. Det er i forvejen be-sluttet, at vi i Ringkøbing skal opstille fire kandidater, som placeres i alfabetisk rækkefølge på stemmesedlen, hvor spidskandidaten står øverst.
Bestyrelsen har i forvejen fået tilkendegivelse fra Lennart Qvist, Gitte Kjeldsen, Tine Ross og Jens Bollerup, men vil dog understrege, at beslutningen om, hvem der skal på listen, er jeres.
Jeg vil ønske, at vi i Ringkøbing står sammen om at give vores kandidater et rigtigt godt valg til efteråret, så de kan blive centralt placeret i den politiske ledelse af vores kommune.
Ringkøbing Venstreforening er repræsenteret i byrådet ved Gitte Kjeldsen, Lennart Qvist og indtil i torsdags også af Bent Brodersen. Jeg vil her benytte lejligheden til at sige vore lokale politikere tak for samarbejdet i 2016 og tak for at have ydet en synlig indsats i den offentlige debat.
Jeg vil ligeledes takke for det gode samarbejde med bestyrelsen i 2016.

Niels Chr. Poulsen
Formand


 

Nyhedsbrev  juli 2017

Juli er sommerferiemåned for de fleste. Efter en travl hverdag er det godt at koble fra og få fornyet energi.

Forberedelserne til efterårets kommunalvalg er på plads, og vi kan holde ferie resten af juli.

Den 21. november 2017 afholdes kommunalvalget.

Ringkøbing Venstreforening og de 4 kandidater: Tina Ross, Jens Bollerup, Gitte Kjeldsen og Lennart Qvist er klar til valget.

Vi går et spændende valg i møde, og der er ingen tvivl om, at alle kræfter skal sættes ind for at få et godt resultat for Venstre.Ringkøbing Venstreforening har mange medlemmer, og det er en styrke, der skal udnyttes. I kan hver især bidrage ved bl.a. at anbefale vore 4 kandidater.

I kan også være med til at arrangere dagligstuemøder, hvor I inviterer ca. 10 naboer/venner sammen med en af kandidaterne til en uformel snak.

Henvend Jer til os, hvis vi skal være behjælpelige.

Når valget kommer, og krydset skal sættes, er det utrolig vigtigt at stemme personligt og stemme lokalt i Ringkøbing, for at Ringkøbing kan blive godt repræsenteret i det nye byråd.

Altså en lokal personlig stemme, og det må I gerne fortælle alle, I er i kontakt med fra nu af og frem til valget.

En valgkamp koster penge, og derfor er sponsorbidrag vigtige. Ringkøbing Venstreforening plejer at have gode sponsorer, og hvis I ønsker at give et bidrag til valgkampen, er I velkommen til at kontakte os. Store og små bidrag er meget velkomne.

Hvis der i øvrigt er spørgsmål eller ideer til valgkampen, er I også velkomne til at kontakte os.

 

Vi ønsker Jer alle en god sommer.

 

Hilsen fra bestyrelsen og de 4 kandidater.

 

Med venlig hilsen
Bent Østergaard, formand

Mobil 2342 5183.